รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
    สภาพทั่วไป
   

 

• ที่ตั้ง

         องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลถึงอำเภอปากพนังประมาณ 11 กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ทิศใต้ จดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดติดต่อกับแม่น้ำปากพนังและอ่าวไทย

         
    • เนื้อที่
             องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.87 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 15,544 ไร่
     
    • ภูมิประเทศ
             ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1–8 เมตร พื้นที่ลาดเทจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกจดอ่าวไทย มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง ไหล่ผ่านทางด้านตะวันตก และทางตอนใต้ของตำบล มีคลองธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ คลองบางวำ ไหลผ่านทางตอนใต้ของตำบล คลองบางฉนากและคลองบางโก้งโค้ง ไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนากุ้ง และมีการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
     
    • จำนวนหมู่บ้าน
    มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 ชื่อ บ้านชายทะเล
หมู่ที่ 2 ชื่อ บ้านบางฉนาก
หมู่ที่ 3 ชื่อ บ้านเนินสำโรง
หมู่ที่ 4 ชื่อ บ้านบางโก้งโค้ง
หมู่ที่ 5 ชื่อ บ้านบางวัง
หมู่ที่ 6 ชื่อ บ้านเนินน้ำหัก
หมู่ที่ 7 ชื่อ บ้านเกาะไชย
     
    • ประชากร/หลังคาเรือน
   

ประชากรทั้งสิ้น 7,983 คน แยกเป็น ชาย 4,059 คน หญิง 3,924 คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม(คน)

ชาย

หญิง

1

บ้านชายทะเล

241

478

455

933

2

บ้านบางฉนาก

419

887

856

1,743

3

บ้านเนินสำโรง

292

604

555

1,159

4

บ้านบางโก้งโค้ง

163

420

381

801

5

บ้านบางวัง

314

705

735

1,440

6

บ้านเนินน้ำหัก

249

528

508

1,036

7

บ้านเกาะไชย

216

437

434

871

รวม

1,894

4,059

3,924

7,983

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)