รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    • อาชีพ
   

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เพาะเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และประกอบอาชีพเสริมต่างๆ

     
    • หน่วยงานธุรกิจในตำบล
    ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง