รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
    • การศึกษา
   

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง

     
    • สถาบันและองค์การทางศาสนา
    - วัด / สำนักสงฆ์รวม 4 แห่ง
     
    • สาธารณสุข
    - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     
    • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง