รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    • การคมนาคม
   

         การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก มี 2 ลักษณะ คือ การคมนาคมทางน้ำ ประชากรที่ตั้งบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง และริมคลองต่าง ๆ ใช้เรือโดยสารสัญจรไปมา และการคมนาคมทางบก ซึ่งมีเส้นคมนาคมสายหลักสำคัญ ดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข 4013 เป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเล ถึงตำบลแหลมตะลุมพุก
- ถนนสายบางรากไม้ – ชายทะเล เป็นถนนจากวัดรัตนาราม – วัดไทยมังคลาราม เชื่อมติดต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6
- ถนนสายบางโก้งโค้งเป็นถนนซึ่งแยกเชื่อมจากสายบางรากไม้ – ชายทะเล เชื่อมติดต่อระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
- ถนนสายชายทะเล – บางวำ เชื่อมติดต่อกับทางหลวงสาย 4013 ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านบางวำ เชื่อมติดต่อกับถนนในแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนัง

     
    • การไฟฟ้า
    ราษฎรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็มีบางพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 
     
    • แหล่งน้ำธรรมชาติ
   

- ลำคลอง 13 แห่ง

- บึง,หนองและอื่น ๆ สระ 1 แห่ง