รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
    ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
          อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแม่น้ำปากพนังกั้นกลางสองฝั่ง ซึ่งได้แยกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ตำบลฝั่งตะวันออกได้ตั้งอยู่ทางซีกฝั่งตะวันออกของอำเภอปากพนัง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1บ้านชายทะเล หมู่2 บ้านบางฉนาก หมู่3 บ้านบางวำ หมู่4 บ้านปากแคร หมู่5 บ้านต้นงิ้ว หมู่6 บ้านบางมะพร้าว หมู่7 บ้านอ่าวเคียน