รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุรพงค์ คงสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 089-724-3849
นางสาวณัฐนันท์ ทองนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 081-939-9513
นางสาวอรพินท์ มีมะแม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางมณฑา หนูมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอิศรารักษ์ สถิรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง