รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นางสาวอรพินท์ มีมะแม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวดวงฤทัย ศรีมุกข์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรวิวรรณ โอพริก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเอกสิทธิ์ จุลเรือง
นักพัฒนาชุมชน
จ.อ.วิมล สมกาญจน์ดา
เจ้าพนักงานธุรการ
.
.
นายอรุณ แก้วหนู
นิติกร
นางสาวสดุดี คงช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรวรรณ จันทร์ศรีคง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจันจิรา หมื่นแก้ว
ภารโรง
ว่าง
คนงาน