รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางมณฑา หนูมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวขนิษฐา คลิ้งทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ ศรีเจ้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริพัทธณี ภู่ร้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวทิพวรรณ บุษบก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
.