รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอำมรรัตน์ มัดโต๊ะสน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน