รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
    วิสัยทัศน์
    “ ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาทันสมัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”
              
    พันธกิจ
   

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 5 ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรี เด็ก เยาวชน ตลอดจน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
พันธกิจที่ 6 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
พันธกิจที่ 7 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน
พันธกิจที่ 8 ดูแล รักษาให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    1. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกขึ้น ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
5. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรี เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างทั่วถึง
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่ม และมีอาชีพมั่นคง
8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน